تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
چند قطعه برگه برای یاد داشت نوشته ها و خاطرات...


به نام خدایی که نامش کلید گنج های حکیمان است و آرام قلب غریبان...


و قسم به لطافت

که در نهایت لطافت ام و در زمختی پیچیده شده ام


و قسم به خدا،

که متعلق به اینجا نیستم. از همه چیز جز ارواح لطیف غریبم، من روح زده ام....۱ ۲ ۳ ... ۶ ۷ ۸