تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
چند قطعه برگه برای یاد داشت نوشته ها و خاطرات...


به نام خدایی که نامش کلید گنج های حکیمان است و آرام قلب غریبان...


.

نوشته ای در راه است...


چهار قل رو برای هم بخونیم🙏و قسم به لطافت

که در نهایت لطافت ام و در زمختی پیچیده شده ام


۱ ۲ ۳ ... ۶ ۷ ۸