تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
چند قطعه برگه برای یاد داشت نوشته ها و خاطرات...


۳ مطلب با موضوع «خودمانی» ثبت شده استخواب از من ربودی،

تا به کی آواره تو باشم؟


تو را مینوشم در همه ی تشنگی ها

تو را نفس میکشم در همه ی خفگی ها

تو را میخواهم در همه ی نخواستن ها